PeutersBijeen

Voor peuters vanaf 3 jaar

OBS De Schuthoek

Hoofdlocatie

Booyenverlaat 7

7908 EE Hoogeveen

Telefoon: (0528) 276003


Dislocatie Erflanden

Citroenvlinder 1-3

7908 XN Hoogeveen

Telefoon: (0528) 233913

E-mail: obsdeschuthoek@bijeen-hoogeveen.nl

OBS De Schuthoek ons onderwijs
Openbare basisschool De Schuthoek in De Weide wil een open school zijn voor kinderen en ouders, waar het onderwijs zo is ingericht dat het zoveel mogelijk tegemoet komt aan de individuele ontwikkeling van ieder kind. Dit alles vervat in een positief pedagogisch klimaat, dat het welbevinden van het kind bevordert en het komen tot goede prestaties stimuleert.

De Schuthoek: een openbare school

Het team van De Schuthoek wil in samenspraak met ouders en kinderen daadwerkelijk inhoud geven aan het begrip openbaar. Het duidelijkst is dat terug te vinden in het pedagogische klimaat op de school. De volgende hoofdbegrippen spelen daarbij een rol:

 • respect hebben voor elkaar op elk gebied
 • daaruit volgt ook dat we rekening houden met ... elkaar, de ander en de omgeving
 • de kinderen moeten zich veilig voelen op school: opvoedkundig en onderwijskundig
 • eerlijkheid en oprechtheid hanteren we als belangrijke omgangsvormen
 • er is een grote mate van openheid  naar: kinderen, ouders en leerkrachten
 • acceptatie van verschillen in: prestaties, meningen, karakter, uiterlijk
 • er moet eenheid zijn: de school draagt een pedagogische kleur uit.

Uitgangspunten

De Schuthoek staat voor

 • het hanteren van een onderwijskundig en pedagogisch doorgaande lijn: inspelen op de individuele ontwikkeling van het kind
 • het verzorgen van activerende didactiek: op goed didactisch niveau
 • het inrichten van een goede zorgverbreding; extra hulp voor kinderen met leerproblemen,maar ook voor kinderen, die meer kunnen.
 • het invullen van een positief pedagogisch klimaat; veel aandacht voor een prettige leeromgeving; een positief gedrag van leerling en leerkracht bevorderen
 • het bevorderen van de zelfstandigheid van de leerling: zelfstandig werken is een onderwijskundige organisatievorm.
 • het opbouwen van een goede band met de ouders: goed informeren, open staan voor meningen en wensen.

De onderwijskundige lijn

De voornaamste kernpunten daarvan zijn:

In de groepen 1 en 2 werken we rondom wisselende thema’s.

Dat betekent voor de leerkrachten dat zij uit moeten gaan van praktische leersituaties, waarbij de kinderen geprikkeld worden tot leeractiviteiten met een rijk gevarieerd aanbod. Een leerkracht volgt een kind nauwlettend. Niet elk kind doet hetzelfde. In de praktijk uit zich dat in thema’s en diverse wisselende hoeken.

In de groepen 1 en 2 werken we met planborden. De kinderen kiezen zelf een activiteit. Daarnaast wordt er ook  gewerkt met een weektaken.

Vanaf groep 3 werken we in alle groepen ook met een planning ; dagtaak en soms ook een weektaak.

Het zelfstandig werken gebeurt met een blokje op tafel van niet storen,een vraag stellen en hulp geven. Na een instructie is er in alle groepen een herinstructietafel. We werken in alle groepen met het directe instructiemodel.

De leerkracht heeft deze de organisatie zo voorbereid, zodat er optimale hulp kan worden geboden. De planning voor de week is door iedere leerkracht uitgewerkt.

Naast het zelfstandig werken zijn er ook werkvormen van coöperatief leren. Kinderen werken functioneel samen met tweetallen of viertallen. Vaste begrippen komen in alle groepen aan de orde zoals: stilteteken, oogmaatje, schoudermaatje, liniaalstem.

Bij coöperatief leren gaat het om:

 • vaste didactische structuren
 • criteria om aan vormen van samenwerken te voldoen
 • de wil om samen te werken

We willen kinderen leren zelfstandig in teamverband te werken. Ze zijn in interactie met elkaar; op een gelijkwaardige wijze.De activerende didactiek is een belangrijke benadering; kinderen dienen altijd actief betrokken te worden bij het leren.

Uitgebreide informatie ontvangt u ook van de locatie-directeur bij een informatief gesprek + rondleiding van  ongeveer een uur.

Pedagogisch

De kenmerken van een pedagogisch klimaat zijn:

 • Uitdagen: om op verkenning uit te gaan, dingen uit te zoeken en te ontdekken.
 • Ondersteunen: bij wat leerlingen nog niet zonder hulp en op eigen kracht kunnen.
 • Vertrouwen: in de goede afloop van het leerproces (leerling en leerkracht).

Als een kind zich veilig voelt op school en goed in zijn vel zit zal het zich evenwichtig ontwikkelen en goed gaan presteren.

De school heeft hierin een duidelijke rol en zal de voorwaarden daartoe moeten scheppen:

 • we streven naar een prettige leefomgeving
 • aan sfeer, waarden en normen wordt veel aandacht besteed; omgangsvormen worden besproken en gezamenlijk ingevuld
 • de rol van de leerkracht achten we zeer belangrijk hierbij, zowel in onderwijskundige als in pedagogische zin: positieve interactie met het kind; stimuleren; alert zijn op problemen bij het kind en hierop vakkundig inspelen. We werken tevens met programma’s voor de sociaal emotionele ontwikkeling: De Goed Gedaan map en Kinderen en hun sociale talenten.